Knihkupectví NaVysokou

Nákupní košík Košík

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky provozovatele/prodejce tj. NaVysokou s. r. o. (IČ 260 81 458) sídlem Družstevní 472, 533 03 Dašice, Česká republika zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 25656 s vyhrazením si práva kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit se skládají z následujících ustanovení:

Prodejce tímto umožňuje kupujícímu nahlédnout do dokumentů osvědčujících jeho podnikání Výpis z živnostenského rejstříku, Osvědčení o daňové registraci.

Veškerá ujednání obchodních podmínek provozovatele jsou v souladu s platným a účinným právním řádem uplatňovaným na území České republiky, proto nemůže vzniknout pochyb o ustanoveních, které dané právo či povinnost ustavují odlišně od těchto obchodních podmínek, protože se vždy použije ustanovení vyšší právní moci v té míře a hodnotě, jakou právo či povinnost vyžaduje.

Všechny práva a povinnosti prodejce i kupujícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Zejména občanským zákoníkem (před 1.1.2014) č. 40/1964 Sb. v platném znění (od 1.1.2014) č. 513/1991 Sb. v platném znění a zákonem č. 643/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č. 100/2001 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Kupní smlouvy uzavřené před účinností nové právní úpravy se řídí právní úpravou původní, pokud zákon nestanoví, že se použije úprava novější.

Tyto obchodní podmínky nesmí být použity v neprospěch spotřebitele. V případně změny obchodních podmínek po uzavření kupní smlouvy se použijí se při uplatnění práv a povinností obchodní podmínky pro spotřebitele výhodnější.

Kupujícím je zákazník případně spotřebitel.

Internetové stránky a maily prodejce jsou kompatibilní a přístupné z obvyklých prohlížečů s obvyklým nastavením. V případě nekompatibility či nefunkčnosti těchto stránek či mailů by spotřebitel měl využít jiného (zákonného) způsobu spojení se prodejcem, aby nemohl být jakkoliv poškozen na svých právech.

Kontaktní formulář prodejce na internetové adrese: "http://www.navysokou.cz/edit_contact.php" je bonusem, který poskytuje spotřebiteli nad rámec zákona (vyjma odstoupení od kupní smlouvy) s ohledem na to, aby spotřebitel nemusel vynakládat (vyšší) náklady v komunikaci s prodejcem. Přitom platí předchozí ustanovení.

Přijetí zprávy v kontaktním formuláři prodejce se skládá z několik části, kdy první částí je napsání a odeslání zprávy kupujícím, ve druhé fázi dochází k ověření funkčnosti a doručitelnost mailové adresy kupujícím. Ověřením mailové adresy, prodejce zprávu přijme a následně vyřídí.

Prodejce informuje kupujícího, že k uplatnění jeho práv (zejména odpovědnost prodejce za vady a odstoupení od kupní smlouvy) slouží adresa sídla prodejce (zmíněného výše) v tom rozsahu a předmětu jakou zákon stanoví. Pro odstoupení od smlouvy může kupující také použít kontaktní formulář. Zásilku doporučujeme odeslat s průvodním dopisem obsahujícím vysvětlující záměr odeslání a navrhovaný způsob řešení.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Objednávkou se rozumí uzavřená kupní smlouva.

Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a současně uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu dle těchto obchodních podmínek a to buď s platbou na dobírku při převzetí nebo platbou předem na účet prodejce. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávané zboží je nové s ohnutými či deformovanými rohy resp. přebaly.

Ceny zboží jsou pro prodejce závazné do jejich změny.

Termín odeslání objednávky je vždy 90 dní od dokončení objednávky na dobírku anebo od zaplacení objednávky platbou předem. V nákupním košíku a při zadání objednávky je zákazník informován o předpokládaném termínu odeslání objednávky, který nikterak neovlivňuje termín odeslání objednávky uvedený výše.

Cena (s DPH) uzavřené kupní smlouvy je pro prodejce závazná po celou dobu její platnosti.

Prodejce v rámci dodržení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění může upravit fakturované částky v rámci členění DPH s tím, že celková částka s DPH musí zůstat shodná s původně sjednanou částkou při uzavření kupní smlouvy. Proto bere kupující na vědomí, že členění DPH v kupní smlouvě se může změnit.

Uzavření kupní smlouvy má několik fází, výběr zboží v katalogu, umístění do košíku, výběr způsobu platby, doplnění adresy kupujícího, odeslání nákupního košíku a v závislosti na druhu platby případně ověření objednávky přes Premium SMS.

V případě ověřování kupní smlouvy přes Premium SMS, služby technicky zajišťuje Airtoy a.s, kdy cena služby je 3,- Kč s DPH. Reklamace plateb na reklamace@airtoy.cz nebo na lince 602 777 555, 9-17 hodin, Po-Pá, www.platmobilem.cz.

V případě ověřování kupní smlouvy přes Premium SMS, neověřená objednávka na dobírku je neplatná uplynutím jedné hodiny od odeslání nákupního košíku.

Neuhrazená objednávka na platbu předem pozbývá platnosti uplynutím dne splatnosti.

Kupující byl měl požádat prodejce o vrácení zaplacené ceny Premium SMS v případě neuskutečnění objednávky ze strany prodejce.

Kupující spolu s objednávkou potvrzuje, že ověřil u jiných prodejců, že smluvené ceny zboží jsou obvyklé. V případě, že kupující v souvislosti s tímto, ustanovením uvede prodejce v omyl, má prodejce právo objednávku zrušit.

Kupující souhlasí s tím, že prodejce může objednávku zrušit, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Sdělením mailu, telefonního čísla dává kupující prodejci souhlas k zasílání informací týkajících se jeho objednávky zmíněnými prostředky.

Prodejce využívá pro přepravu zásilek výhradně služeb České pošty, s. p., které se řídí zákonem č. 29/2000 Sb. o poštovních službách v platném znění a dále obchodními podmínkami, se kterými by se zřejmě spotřebitel měl seznámit. Může je najít na oficiálních webových stránkách České pošty, s. p. nebo na kterékoliv pobočce České pošty, s. p.

Délka záruční lhůty je 24 měsíců.

Spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí objednávky za dalších podmínek, které stanoví zákon. V případě odstoupení od kupní smlouvy, ponese kupující náklady na vrácení zboží a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou. Kupní cena, která má být kupujícímu vrácena, může být prodávajícím snížena o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky tj. variabilním symbolem, data objednání a čísla účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. V případě, že spotřebitel užije práva na odstoupení od smlouvy, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Pro komunikaci v souvislosti s objednávkou či reklamací s prodejcem neslouží zveřejněný mail ani telefonní číslo prodejce. K tomuto účelu by měl kupující použít jiný dostupný způsob komunikace s prodejcem.

Informace o objednávce nebo reklamaci se kupujícímu zobrazují ve Stavu objednávky na www.navysokou.cz/objednavky/. Prodejce tímto způsobem informuje kupujícího o všech nastalých skutečnostech vztahujících se k objednávce či reklamaci. Mimo jiné jsou zde ke stažení daňové doklady.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.5.2018


Stav vyřízení objednávky

Chcete-li zjistit stav vyřízení vaší objednávky (obsah, cenu, datum odeslání, datum přijetí platby předem apod.) následujete tento odkaz https://www.navysokou.cz/objednavky/, kde zadejte číslo vaší objednávky a část vaší adresy.

Zrušení objednávky

Podle nákupního řádu máte možnost vaši objednávku zrušit do doby jejího odeslání. Můžete jí chtít z zrušit z mnoha důvodů. Např. protože jste zadali více objednávek a ne všechny chcete odeslat. Pro zrušení objednávky pokračujte tímto odkazem https://www.navysokou.cz/objednavky/, kde zadejte číslo vaší objednávky a část vaší adresy. Po zobrazení objednávky, najdete na konci stránky odkaz pro její zrušení (pokud jí je ještě možné zrušit). ZAPOMNĚLI JSTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY? Napište nám e-mail s požadavkem o zrušení objednávky (ze dne, obsahující ty a ty knihy na tu a tu adresu) na adresu knihkupectvi@navysokou.cz.

Zrušení zasílání informačních e-mailů

Zaškrtli-li jste při objednávce zasílání informačních e-mailů nebo jste se k němu přihlásili na jiné stránce a nyní si přejete zrušit odebírání těchto emailů, postupujte buď způsobem uvedeným v onom emailu či pokračujte na stránku Zrušení zasílání informačních e-mailů, kde zadejte svůj email, který chcete vymazat z tohoto seznamu.